Adatvédelmi
tájékoztató

Lőrincz Ágnes pszichológus (Lőrincz Ágnes egyéni vállalkozó; székhely: 2100 Gödöllő, Peres utca, 23.; egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 59232830, adószám: 90090141-1-33; a továbbiakban: Lőrincz Ágnes e.v.) által a https://agneslorincz.hu honlapon végzett személyes adatkezeléshez.
A megadott személyes adatok kezelése és megőrzése az érintett részéről történő önkéntes hozzájárulás esetén, a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások, így különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) előírásainak, maximális betartásával történik.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Jelen esetben a kapcsolatfelvételt kezdeményező honlap-látogató.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A személyes adatok védelméről
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével gondoskodik a rendelkezésre bocsátott, ilyen jellegű adatok kezeléséről és megőrzéséről. Az Adatkezelő kizárólag a megjelölt célra használhatja fel a személyes adatokat, azokat nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, a kezelt személyes adatokat – kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában – csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.
Az adatkezelő személye és elérhetőségei:
név: Lőrincz Ágnes egyéni vállalkozó
székhely: 2100 Gödöllő, Peres utca, 23.
kapcsolat@agneslorincz.hu
az adatkezelő képviselője: Lőrincz Ágnes
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A Hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:
az érintett neve, e-mail címe és e-mail üzenetének tartalma.
a nyilatkozatban megadott adat(ok): név; e-mail cím;
Az adatkezelés célja:
https://agneslorincz.hu honlapon az érdeklődők, potenciális ügyfelek által történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele azáltal, hogy az érdeklődők, potenciális ügyfelek a honlapon keresztül e-mail üzenetet tudnak írni Lőrincz Ágnes e.v.-nak, aki arra a későbbiekben válaszolni tud.
Az adatkezelés időtartama:
az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig vagy a tiltakozási jog gyakorlásáig, de legfeljebb 1 évig.
Az adatok megismerhetősége:
az adatokat kizárólag Lőrincz Ágnes e.v., és illetékes munkatársai ismerhetik meg, Lőrincz Ágnes e.v. azt bizalmasan kezeli.
az adatokat Lőrincz Ágnes e.v. kizárólag az adatkezelés céljával összhangban használja fel.
Az adatok tárolása és az adatbiztonság:
a személyes adatok digitálisan, Lőrincz Ágnes e.v. székhelyén – 2100 Gödöllő, Peres utca, 23. – található szerverein kerülnek tárolásra;
Lőrincz Ágnes e.v. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai:
Az adatkezelés során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak, az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt célból, férhetnek csak hozzá.
Az Érintett jelen pontban meghatározott – személyes adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható jogait az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségeinek bármelyikén, az alábbiak szerint gyakorolhatja:
Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): amennyiben egyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön megismerheti különösen Lőrincz Ágnes e.v. által kezelt személyes adatait, az adatkezelés módját és körülményeit, valamint az adatokról másolatot kérhet.
Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti Lőrincz Ágnes e.v. által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Lőrincz Ágnes e.v. ezután ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését. Ilyenkor Lőrincz Ágnes e.v. nemcsak saját nyilvántartásaiban helyesbíti adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű, elvárható módon számára elérhetők.
Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak Lőrincz Ágnes e.v. nyilvántartásaiból való törlését, amennyiben:
az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
adatainak kezelése jogellenes, például, ha Lőrincz Ágnes e.v. megfelelő jogalap nélkül kezeli adatait;
adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni Lőrincz Ágnes e.v.-től. Ilyen esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az szóban forgó adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez, illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését Lőrincz Ágnes e.v. továbbítja azon személyek, szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű, elvárható módon számára elérhetők. A korlátozás joga az alábbi esetekben érvényesíthető:
Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg Lőrincz Ágnes e.v. ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
a vonatkozó adatok kezelése jogellenes, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;
Lőrincz Ágnes e.v.-nek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;
Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára elküldeni, vagy esetlegesen Lőrincz Ágnes e.v.-től ezen adatainak továbbítását kérni, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, vagy automatizált módon történik. A kérés megtagadható, ha az adatok kezelése közérdekű okból történik.
Jogorvoslat joga (GDPR VIII. Fejezete): amennyiben úgy gondolja, hogy Lőrincz Ágnes e.v. megsértette a személyes adataihoz fűződő jogait, Ön Lőrincz Ágnes e.v.-tól kérheti sérelmes helyzetének orvoslását, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), vagy bírósághoz is fordulhat.
A Hatóság székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
A Hatóság postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603.
A Hatóság telefonszáma: +36 1 391 1400
A Hatóság faxszáma: +36 1 391 1410
A Hatóság email-címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlap címe: www.naih.hu
Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során Lőrincz Ágnes e.v. adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételeit, illetve igényeit először az Adatkezelővel – a fentebb felsorolt elérhetőségeink valamelyikén – közölje annak minél gyorsabban és hatékonyabban kezelése érdekében.
Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja
Adatvédelmi jogainak érvényesítése iránti kérelmeit elektronikus úton nyújthatja be a kapcsolat@agneslorincz.hu email címen. A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen és a kérelemben meg kell adnia legalább a következő adatait:
a korábban a kapcsolatfelvétel érdekében megadott családi és utóneve;
a korábban a kapcsolatfelvétel érdekében megadott e-mail címét;
Lőrincz Ágnes e.v. a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást nyújt a kérelem nyomán meghozott intézkedésekről. Ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számosságára való tekintettel egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható, amelyről Lőrincz Ágnes e.v. az igény beérkezését követő 30 napon belül hivatalosan tájékoztatást nyújt.
Garanciális és biztonsági intézkedések
Lőrincz Ágnes e.v. megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.
A fentiek mellett Lőrincz Ágnes e.v. az adatokat az adatkezelés kockázatával arányos további fizikai (elektronikus vagyonvédelmi rendszerek Lőrincz Ágnes e.v. székhelyén), logikai (jelszavas védelem, tűzfal, jogosultságkezelés) és adminisztratív (dedikált szabályzat megalkotása a vagyonvédelmi rendszerekre, a munkatársak adatvédelmi és információbiztonsági képzése) intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatvédelmi tájékoztató felülvizsgálata
Az adatvédelmi tájékoztatót Lőrincz Ágnes e.v. rendszeresen felülvizsgálja, és szükség szerint gondoskodik annak aktualizálásáról. Lőrincz Ágnes e.v. az adatkezelési tájékoztatóban történt változtatásokról az érintetteket tájékoztatja. A tájékoztatás módjának meghatározásakor Lőrincz Ágnes e.v. olyan szempontokat vesz figyelembe, mint a változtatás jelentősége vagy a változtatásban érintett személyek és adatok köre.

Kapcsolat

Lőrincz Ágnes
E-mail: kapcsolat@agneslorincz.hu
Telefon: +36 30 36 95 655